مرکبهای خوشنویسی مشکی در بطریهای 25  و 60 میلی لیتر ، مناسب
تمام رده های خوشنویسی از مبتدی تا اساتید و حرفه ایها